Slovník základních pojmů

Agentura útvar zřízený k jednání či zastupování
Akceptace přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy
All risk pojištění je pojištění proti všem rizikům. Druh pojištění zaměřený na pojištění všech rizik, kdy je pojištěním kryta každá událost, pokud není uvedena ve výlukách z pojištění.
Amortizace postupné snižování hodnoty věci po opotřebení
Bezeškodní průběh období, ve kterém nenastala pojistná událost (např. u havarijního pojištění je takovým beznehodovostní průběh). Pojištěný bývá zvýhodněn slevou na pojistném v dalším pojistném období – viz „bonus“.
Běžné pojistné pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. rok, pololetí, dohoda o počátku a délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy
Bonifikace zvýhodnění účastníka pojištění
Bonus v pojišťovnictví termín užívaný pro zvýhodnění účastníka pojištění, které je mu poskytováno formou slevy na pojistném
Budova je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.
Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k bydlení.
Cena hodnota věci vyjádřená finančně. Nová cena, kterou je pořizovací cena nové věci
časová cena, kterou je nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení, nebo jiného znehodnocení
Cennost tiskovina představující finanční hodnotu, která je na ni vyznačena ( např. kolky, známky, losy apod. )peníze, ceniny, drahé kovy
ČAP je Česká asociace pojišťoven. Založena 1.1. 1994 se sídlem v Praze. Sdružení na podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmu pojišťoven a zajišťoven.
Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, tedy v okamžiku vzniku škody. Určuje se tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti (popř. ceny věci s ní srovnatelné), která platila v době pojistné události, odečte částka odpovídající stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení věci před pojistnou událostí.
Dědic je osoba oprávněná přijmout pojistné plnění, které se stává součástí dědictví, jestliže nebyly pojistníkem v pojistné smlouvě určeny jiné oprávněné osoby nebo oprávněným osobám z nějakých důvodů nemůže být vyplaceno pojistné plnění. Pokud oprávněná osoba zemřela v době mezi smrtí pojištěného a výplatou pojistného plnění, dostanou pojistné plnění dědici oprávněné osoby. Pokud zemřela oprávněná osoba dříve než pojištěný, dostanou pojistné plnění dědici pojištěného.
Denní odškodné je náhradou za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti při léčení úrazu.
Disponent funkce užívaná pro pracovní a platové zařazení pracovníka, ve většině pojišťoven osoba ověřená rozhodováním v daném odvětví či riziku
Dlužné pojistné nezaplacené částky pojistného, jejichž splatnost již nastala
Doba vzniku pojistné události je okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit
Doba trvání pojištění pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Dožití je pojistná událost, ke které dojde, dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění.
Držitel (oprávněný) je ten, kdo v dobré víře, že mu věc patří, nakládá s ní jako s vlastní, nebo kdo vykonává právo pro sebe.
Expert znalec v určitém oboru
Frekvence placení je smluvně sjednaný interval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Pojistné je možno uhradit i najednou za celou dobu trvání pojištění – viz jednorázové pojistné.
Inkaso znamená uhrazení (platbu) pojistného. Inkasované pojistné je pojistné skutečně zaplacené pojistníky, uhrazené v daném časovém období.
Invalidita je dána zákonem o důchodovém pojištění, zákon rozlišuje dva druhy – částečná nebo plná.
Jednorázové plnění je termín pro plnění, které není rozloženo na splátky
pojistné je placeno najednou za celou dobu pojištění
Karence je čekací doba, ve které nevzniká v životním pojištění právo na plnění v případě pojistné události.
Krupobití je atmosférický (živelný) jev, při kterém kousky ledu různého tvaru a velikosti , hmotnosti a hustoty dopadají na pojištěnou věc.
Kvitance adresný materiál informující, že u pojistky nastane za 2-3 měsíce dožití a bude vyplacena pojistná částka pro případ dožití včetně valorizace.
Likvidace škody vyhotovení všech podkladů pro správné plnění pojišťovny
Limit pojištění v pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.
Loupež prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno.
Makléř je zprostředkovatel, který na základě plné moci či smlouvy hledá pro svého zákazníka optimální pojistnou ochranu
Malus je zprostředkovatel, který na základě plné moci či smlouvy hledá pro svého zákazníka optimální pojistnou ochranu
Mimořádné pojistné pojistné uhrazené nad rámec dohodnutého běžného pojistného. Používá se výhradně v investiční životním pojištění.
Místo pojištění pojištění se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, na místo uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
Nahodilá událost je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v době trvání pojištění nastat, neví se však kdy nastane, nebo zda vůbec nastane
Nájemce je ten, komu pronajímatel přenechává za úplatu věc (movitou, nemovitou), aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Uživatel – věc oprávněně užívá.
Nemovitost je pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.
Nestálec termín užívaný ve vztahu „účet nestálců“, tj. účet, na kterém se vedou neumístěné platby, pojišťovna nemůže dohledat za co ji bylo pojistné zaplaceno
Nová cena je pořizovací cena nové věci, resp. náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Pojištění na novou cenu pojištěnému zajistí, že pojišťovna pojištěnému v případě škody vyplatí pojistné plnění v takové výši, které zaručí uvedení domácnosti či nemovitosti do stejného stavu jako před škodní událostí.
Odbytné je částka, kterou pojistitel vyplatí v případě, že pojistník písemně požádá o zrušení pojištění, které splňuje předepsané podmínky.
Odcizení je takový čin, při kterém se pachatel zmocní cizí věci za účelem, aby s ní nakládal jako s věcí vlastní.
Odložený počátek je okamžik, kdy podmínky smlouvy vstoupí v platnost, může být od data sjednání odložen, pokud to pojistné podmínky a pracovní předpisy dovolují (tzn. počátek pojištění není standardní, tj. od 00:00 hodiny druhého dne po podpisu smlouvy, ale podle ujednání v pojistné smlouvě později).
Odstoupení od smlouvy zjistí-li pojistitel vědomě nepravdivé a neúplné odpovědi, při jejichž znalosti v době uzavření pojistné smlouvy by konkrétní smlouvu neuzavřel.
Oprávněná osoba oprávněnou osobou je osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou může být pojistník, pojištěný, popř. jiná osoba určená v pojistné smlouvě. U životního pojištění je to osoba, která má právo na plnění v případě smrti pojištěného a je určená v pojistné smlouvě.
Počátek pojištění je okamžik sjednaný v pojistné smlouvě nebo od 00.00 hod příštího dne, kdy je smlouva účinná. Je to den, kterým obvykle vzniká povinnost pojistitele plnit z pojistné události, pojistná smlouva nabyla účinnosti.
Podpojištění pojištění, u něhož byl základ pro výpočet pojistného podle údajů subjektu, který sjednal smlouvu, podhodnocen, tj. uveden nižší hodnotou, než odpovídá skutečnosti
Pojištěný je ten, na jehož majetek, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje
Pojištění na pojistná suma je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížena pod
První riziko pojistnou hodnotu pojišťované věci, nebo souboru věcí. Pojistná suma je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku
Področní placení je způsob placení pojistného, kde je více než jedna splátka pojistného ročně.
Pojistitel je právnická osoba mající oprávnění k pojišťovací činnosti na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.
Pojistka je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které pojistitel vydává osobě, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu – s uvedením přiděleného čísla pojistné smlouvy a příslušné agentury správy pojištění (nemá povahu cenného papíru).
Pojistník je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné
Pojistná událost je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit
Pojistné úplata za poskytování pojišťovacích služeb
Pojistné podmínky v širším smyslu předpisem stanovené nebo smluvně dohodnuté podmínky obsahující bližší úpravu pojištění
Pojistný rok je doba, která začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím jednoho roku
Prekluze zánik práv
Prolongace je obnova smluv. Je to prodloužení pojistné smlouvy po ukončení pojistné doby beze změny pojistné smlouvy. Obchodník má nárok na celou provizi. Platí pro majetkové pojištění.
Proráta systém výpočtu pojistného – pojistné za část pojistného období
( ráta = splátka na dluh )
Připojištění je rozšíření základního rozsahu pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.
Příslušenstvím jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, věci aby se s hlavní věcí trvale užívaly
PU pracovní zkratka pro pojistnou(é) událost(i)
Regres postih
Restant výraz pro označení počtu dosud nevyřízených spisů likvidací pojistných událostí
SINK je způsob placení pojistného, souhlas klienta k inkasu z jeho účtu
SIPO je způsob placení pojistného, sdružené inkaso plateb obyvatelstva
Soubor tvoří věci, které, pro účel pojištění, jsou takové povahy, jaká byla dohodnuta pro vymezení souboru
Součást věci vše, co k ní patří a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila
Spoluúčast je smluvně nebo právním předpisem založená povinnost pojištěného subjektu nést ze svého určitý podíl na plnění, na něž mu vzniklo právo z pojistné události
Storno označuje zrušení či zánik pojistné smlouvy, příp. znamená také odúčtování příslušné provize (storno získatelské provize).
Šomáž pojištění následných škod
Taxace kontrola uzavřených pojistných smluv, příp. technické výpočty a oceňování rizik
Trvalé následky úrazu podmínka vzniku jednoho druhu pojistného plnění z úrazového pojištění. Jde o setrvalý, již dále neměnný stav lidského organismu jako následek úrazu. Může to být ztráta orgánu, údu nebo jiných částí těla, příp. jejich trvalé poškození. Rozsah trvalých následků se zjišťuje až po jejich ustálení, příp. ke konci stanovené lhůty (3 roky od úrazu), jestliže se neustálily
Upomínka je složenka, zasílaná klientovi, jestliže nezaplatil včas pojistné – u pojistky vznikl dluh. Tato složenka je vystavena na celou dlužnou částku + manipulační poplatek (5 Kč).
Úraz je definován jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých teplot, plynů či par, záření a jedů (s výjimkou mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Upřesněním a výlukami se zabývají pojistné podmínky a smluvní ujednání.
Vandalismus není definován ani v trestním právu. Jde o úmyslné poškozování nebo ničení cizí věci, zpravidla vyvolané negativními až agresivními sklony jednající osoby – vandala.
Vinkulace pojistného plnění znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním, resp. při předčasném zrušení pojištění s hodnotou. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované smlouvy bude vyplaceno přednostně fyzické nebo právnické osobě, která je zástavním věřitelem pojistníka.
Výpověď je jednostranně právní akt směřující k zániku pojistné smlouvy (PS) ze strany pojistníka nebo pojistitele. Podmínka – výpověď PS je dána písemně.
Výroční den je den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění
Vznikař slangový výraz pro odborníka na vznik pojištění z pojistně technického hlediska
Zajištění zjednodušeně řečeno se jedná o pojištění pojistitele. Rozvržení pojistných rizik na základě zajišťovacích smluv, které umožňují za úhradu (tzv. zajistné) přenést na zajistitele část převzatých rizik.
Zákonné pojištění vzniká nikoliv jako projev dvoustranné vůle pojistnou smlouvu uzavřít, ale na základě skutečnosti uvedené v právním předpise
Záloha plnění je výplata části předpokládaného pojistného plnění před ukončením likvidace.
Získatel ten, kdo jménem pojišťovny navrhl uzavření smlouvy o pojištění