Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže pořádané na FB stránky Lukáš Kučera – Certifikovaný hypoteční specialista (dále jen „Soutěž“).

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Lukáš Kučera, Kamhajek 45, 280 02 Kolín, IČ 75217210(dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže

Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu, který je uveden v daném příspěvku, stejně tak její konec (dále jen „doba konání soutěže“).

Místo konání soutěže je na facebookových stránkách Pořadatele (dále jen „www.facebook.com/specialistanahypo“).

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, zodpoví soutěžní otázku, nebo se podobných způsobem zúčastní výzvy a zároveň musí být odběratelem, či fanouškem dané stránky.

O výhře budete informování taktéž prostřednictví FB stránek a po splnění podmínek budete zařazeni do soutěže o ceny.

Výherce bude kontaktován nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže a má také 7 dnů od kontaktování na přihlášení k výhře. Pokud se tak nestane, bude provedeno nové losování, případně bude rovnou vylosován náhradník.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba bez věkového omezení s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých a rodinných příslušníků.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří splní předem stanovené podmínky u vyhlášené soutěže zveřejněné na FB stránkách. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, nesplní podmínky soutěže nebo dle odstavce 1.3. budou blízcí, či spolupracující osoby organizátora.

3 Výhry a jejich předání

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Výherci budou informováni o výhře přímo v aplikaci Facebook.

Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra v takovém případě bude předána náhradníkovi, či jiné osobě v dalším losování.

Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí či předány osobně. Výherce je povinen na základě žádosti Pořadatele zadokumentovat převzetí výhry a zaslal jej Pořadateli, který s touto fotkou bude dále nakládat.

V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4 Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím Instagramu nebo Facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla.

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022.